REKLAMAČNÍ ŘÁD

společnosti cnoffs, s.r.o.

se sídlem Přepeře 127, 512 61 Přepeře

IČO: 035 94 572

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 23189

č.ú.: 2700702731/2010

IBAN: CZ4720100000002700702731

1 Úvodní ustanovení

1.1.    Tento Reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož kupující, který je spotřebitelem, uplatňuje u prodávajícího práva z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“) a je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek.

1.2.    Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že se s těmito řádně seznámil.

1.3.    Pojmy uvedené v tomto Reklamačním řádu korespondují s Vymezením pojmů uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách.

1.4.    Tento Reklamační řád je vypracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

2 Odpovědnost prodávajícího
 

2.1.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a)      má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b)   se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c)   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e)   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.2.    Prodávající přikládá ke zboží daňový doklad elektronickou formou.

3 Reklamační lhůta
 

3.1.    Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

3.2.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

4 Práva z vad zboží
 

4.1.    Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 2. tohoto Reklamačního řádu, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

4.2.    Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

4.3.    Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

4.4.    Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

4.5.    Práva z vadného plnění se nevztahují na opotřebení zboží způsobené jeho běžným užíváním, na situace, kdy došlo k poškození zboží mechanickým způsobem, jakož i na poškození, k němuž došlo v důsledku nesprávného používání zboží.

5 Provedení reklamace
 

5.1.    Kupující je povinen v okamžiku převzetí zboží řádně zkontrolovat.

5.2.    Kupující není povinen převzít od dopravce zboží, které je zjevně poškozené či má poškozený obal. Takovou situaci zaznamená kupující s dopravcem do předávacího protokolu a bez zbytečného odkladu o ní informuje prodávajícího.

5.3.    Reklamaci zboží může kupující uplatnit v sídle prodávajícího na adrese: cnoffs, s.r.o., Přepeře 127, 512 61 Přepeře; a to osobně či zasláním zboží přepravní službou – v takovém případě má kupující právo na náhradu nezbytných nákladů souvisejících s reklamací zboží.

5.4.    Kupující k reklamovanému zboží přiloží kopii dokladu o koupi zboží, podrobně popíše reklamační důvod a uvede svou adresu. Kupující takto učiní písemně spolu se zaslaným zbožím nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu reklamace@cnoffs.com.

5.5.    Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost za účelem prokázání existence reklamované vady a k jejímu odstranění.

5.6.    Kupující předá reklamované zboží prodávajícímu kompletní (včetně všech součástí a příslušenství) a čisté v souladu s hygienickými předpisy. Zásadně znečištěné zboží je prodávající oprávněn odmítnout.

5.7.    Prodávající je povinen kupujícímu, který je spotřebitelem, vydat písemné potvrzení o tom, kdy tento právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5.8.    Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

5.9.    Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů se neuplatní, jde-li o kupujícího, který je podnikatelem.

6 Vyřízení reklamace

6.1.    O vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího prostřednictvím e-mailu, přičemž ve zprávě uvede veškeré náležitosti v souladu s čl. 5.7. tohoto Reklamačního řádu.

6.2.    Zboží, které bylo zasláno kupujícímu prostřednictvím dopravce, prodávající touto cestou opětovně zašle na jeho adresu.

6.3.    Při výdeji reklamovaného zboží v místě sídla prodávajícího je kupující povinen předložit doklad o reklamaci, popřípadě jinak prokázat svou totožnost.

7 Závěrečná ustanovení

7.1.    Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 3. 2016 a nahrazuje veškerá předchozí znění.

7.2.    Prodávající si vyhrazuje právo činit v tomto Reklamačním řádu změny.

Dne 1. 3. 2016