VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti cnoffs, s.r.o.

se sídlem Přepeře 127, 512 61 Přepeře

IČO: 035 94 572

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 41120

č.ú.: 2700702731/2010

IBAN: CZ4720100000002700702731

Vymezení pojmů


Prodávající - 
prodávajícím je obchodní společnost cnoffs, s.r.o., se sídlem Přepeře 127, 512 61 Přepeře, IČO: 035 94 572, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové. Prodávající je plátcem DPH.

Kupující - kupující je spotřebitel, nebo podnikatel

Spotřebitel - spotřebitelem je fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Podnikatel - kupující, který není spotřebitelem, je podnikatelem. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Internetový obchod - internetovým obchodem (dále jen „obchod“) je obchod, který prodávající provozuje na internetové adrese www.cnoffs.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“) a nabízí na něm své zboží.

Zboží - zbožím se rozumí každá věc, kterou prodávající nabízí prostřednictvím svého internetového obchodu k prodeji.

Dopravce - je přepravní společnost zajišťující přepravu zboží od prodávajícího ke kupujícímu.

Sekce „Na míru“ - je sekcí internetového obchodu prodávajícího, která umožňuje kupujícímu učinit individualizovanou objednávku zboží na základě dohody s prodávajícím. 

1 Úvodní ustanovení

1.1.    Tyto Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti cnoffs, s.r.o., se sídlem Přepeře 127, 512 61 Přepeře, IČ: 035 94 572, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „Obchodní podmínky“), upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, vzniklé na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „kupní smlouva“).

1.2.    Smluvní strany se mohou od Obchodních podmínek odchýlit v kupní smlouvě. Takováto odchylná ujednání pak mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

1.3.    Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4.    Tam, kde jsou v těchto Obchodních podmínkách výslovně přiznána určitá práva pouze kupujícímu, který je spotřebitelem, se nemůže kupující, který není spotřebitelem, dovolat jejich platnosti vůči jeho osobě.

1.5.    Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj bezvýhradný souhlas s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem a potvrzuje, že se s nimi řádně seznámil.

1.6.    Tyto Obchodní podmínky jsou vypracovány v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

2 Uživatelský účet
 

2.1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnost z kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek).

2.6.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3 Kupní smlouva

3.1.    Veškeré zboží, které prodávající prezentuje umístěním ve webovém rozhraní obchodu, je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a tam, kde z webového rozhraní vyplývá, že se informace vztahuji k Slovenské republice, platí pro Slovenskou republiku.

3.4.    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a:

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.    Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.    Je-li kupujícím spotřebitel, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na e-mailovou adresu kupujícího, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

3.8.    Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem na e-mailovou adresu kupujícího, který není spotřebitelem.

3.9.    Kupující může prostřednictvím webového rozhraní obchodu učinit individualizovanou objednávku, která je v rámci webového rozhraní označena jako „Na míru“. Kupující za tímto účelem poskytne prodávajícímu veškeré podklady a součinnost nutné ke zhotovení takovéto objednávky.

3.10.        Pokud si kupující zvolí objednávku dle čl. 3.9. těchto obchodních podmínek, má prodávající v souladu s čl. 4.9. právo požadovat od kupujícího, který je spotřebitelem, zaplacení kupní ceny před odesláním zboží a od kupujícího, který je podnikatelem, zaplacení zálohy za takovouto individualizovanou objednávku.

3.11.        V případě, že kupující učiní objednávku dle čl. 3.9. těchto obchodních podmínek, je návrhem na uzavření kupní smlouvy podrobně specifikovaný návrh odeslaný kupujícím a kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu. Ustanovení čl. 3.9. a 3.10. platí shodně pro kupujícího, který je spotřebitel, i pro kupujícího, který je podnikatelem.

3.12.        Uzavřením kupní smlouvy v souvislosti s individualizovanou objednávkou “Na míru” kupující uděluje prodávajícímu nevýhradní licenci k užití díla (zboží vyrobené na míru). Prodávající je oprávněn dílo vystavovat a je dále oprávněn pořizovat fotografie a videozáznamy díla, které může bez omezení rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, a to zaznamenané na hmotných nosičích či prostřednictvím internetu nebo i jinak. Prodávající se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu kupujícího, který zboží na míru zakoupil, neprodat dílo osobě odlišné od kupujícího. Kupující bez výhrad souhlasí s tím, že na zadní straně každého zboží vyrobeného na míru budou loga Prodávajícího, a to vždy po celé ploše, nebude-li s Prodávajícím písemně ujednáno jinak.

3.13.        Uzavřením kupní smlouvy kupující dále stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, včetně Reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

3.14.        Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy na základě dohody s kupujícím v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

3.15.        Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4 Cena a platební podmínky
 

4.1.    Ceny jednotlivého zboží prodávající zveřejňuje viditelně ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, vyjma ceny za dopravu, která je uvedena zvlášť.

4.2.    Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Prodávající je oprávněn výši ceny měnit kdykoliv dle svého uvážení.

4.3.    Cena zboží za individualizovanou objednávku „Na míru“ je určena smluvně a to pro každou jednotlivou objednávku.

4.4.    Cenu zboží a náklady s ním spojené může kupující uhradit:

a)      Dobírkou – v hotovosti na dobírku dle místa dodání, které kupující uvedl ve své objednávce;

b)      Bezhotovostně bankovním převodem – bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. ú. 2700702731/2010 vedeného u Fio banka, a.s.;

c)      Bezhotovostně platební kartou – pomocí platební karty umožňující provádět platby na internetu skrze integrovanou platební bránu.

4.5.    V případě platby na dobírku je kupní cena splatná v okamžiku předání zboží. V případě platby bankovním převodem činí splatnost kupní ceny 5 pracovních dní od učinění objednávky. Při platbě platební kartou je kupní cena splatná okamžikem vyzvání kupujícího k provedení platby prostřednictvím integrované platební brány.

4.6.    V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě této platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

4.7.    Prodávající nepožaduje od kupujícího, který je spotřebitelem, zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.9. těchto obchodních podmínek.

4.8.    Slevy z cen uvedené v internetovém obchodě prodávajícího není možné vzájemně kombinovat.

4.9.    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky dle čl. 3.6, či v případě, kdy kupující učinil u prodávajícího individualizovanou objednávku dle čl. 3.9., požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.10.  Prodávající je plátcem DPH. Fakturu – daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení kupní ceny zasláním na e-mailovou adresu kupujícího.

5 Doručení zboží


5.1.    Kupující může za účelem dodání zboží využít služeb přepravních společností České pošty a PPL (dále jen „dopravce“).

5.2.    Kupující je povinen v okamžiku převzetí zboží řádně zkontrolovat.

5.3.    Kupující není povinen převzít od dopravce zboží, které je zjevně poškozené či má poškozený obal. Takovou situaci zaznamená kupující s dopravcem do předávacího protokolu a bez zbytečného odkladu o ní informuje prodávajícího.

5.4.    Cena dopravy je odvislá od způsobu dopravy, který si kupující zvolí ve své objednávce. Informace o ceně za dopravu je kupujícímu přístupná prostřednictvím webového rozhraní obchodu. Při nákupu nad 1000 Kč s DPH je doprava prostřednictvím společnosti České pošty zdarma. 

5.5.    Zboží je prodávající povinen doručit na adresu kupujícího uvedenou v objednávce a kupující je povinen zboží při dodání převzít.

5.6.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.7.    Kupující má možnost připojit ke své objednávce vzkaz. Učinit tak může prostřednictvím objednávkového formuláře.

6 Odstoupení od kupní smlouvy
 

6.1.    V souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

6.2.    V souladu s § 1837 občanského zákoníku si je kupující vědom toho, že nemůže odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu. V rámci webového rozhraní obchodu prodávajícího se jedná zejména o zboží umístěné v sekci „Na míru“.

6.3.    Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář prodávajícího, který tvoří nedílnou součást těchto Obchodních podmínek. Odstoupení může prodávající zaslat na adresu provozovny prodávajícího Přepeře 127, 512 61 Přepeře nebo na e-mail info@cnoffs.com. V odstoupení od smlouvy kupující uvede číslo objednávky a číslo účtu pro vrácení peněz.

6.4.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.1 těchto Obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší a kupující je povinen navrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od zaslání odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze stran. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

6.5.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.1 těchto Obchodních podmínek prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky od kupujícího přijaté zasláním na bankovní účet kupujícího, popřípadě jinou cestou dle dohody s kupujícím, a to ve lhůtě do 14 dnů. Odstoupí-li od smlouvy kupující, prodávající není povinen vrátit kupujícímu peněžní prostředky dříve, než obdrží od kupujícího vrácené zboží.

6.6.    Prodávající je oprávněn jednostranně započíst nárok na náhradu škody vzniklé na zboží oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.7.    Do okamžiku doručení zboží kupujícímu je prodávající oprávněn od smlouvy kdykoliv odstoupit. V takovém případě je prodávající povinen vrátit kupujícímu bez zbytečného odkladu kupní cenu.

6.8.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7 Práva z vadného plnění

7.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem a dalšími příslušnými obecně závaznými předpisy.

7.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.    Ustanovení uvedená v předchozím článku těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.    Prodávající neodpovídá kupujícímu za vady vzniklé v důsledku nesprávných podkladů poskytnutých kupujícím nebo nedostatečné součinnosti kupujícího v rámci objednávky „Na míru“ dle čl. 3.9. těchto Obchodních podmínek.

7.5.    Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se u zboží vyskytne, v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

7.6.    Práva z vadného plnění uplatní kupující u prodávajícího v jeho sídle na adrese Přepeře 127, 512 61 Přepeře. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.


8 Ochrana osobních údajů

8.1.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2.    Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3.    Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

8.4.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.5.    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.6.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8.    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.9.    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9 Zaslání obchodních sdělení a ukládání cookies

9.1.    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami prodávajícího nebo obchodním závodem prodávajícím samotným na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.2.    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


10 Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

10.1.        Prodávající tímto kupujícího, který je spotřebitelem, ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění, informuje, že spory mezi prodávajícím a kupujícím, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

10.2.        K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

11 Závěrečná ustanovení

11.1.        Tyto Obchodní podmínky jakož i kompletní smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právem a to i v případě, kdy obsahuje mezinárodní prvek. Rozhodující pravomoc ve sporných záležitostech je dána českým soudům.

11.2.        Prodávající zajišťuje archivaci znění kupní smlouvy včetně obchodních podmínek, a to v elektronické podobě a pouze pro vlastní účely.

11.3.        Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4.        Přílohu Obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a reklamační řád.

11.5.        Znění Obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

11.6.        Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 3. 2016 a platí do odvolání. Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky změnit a to bez předchozího upozornění.

Dne 1. 3. 2016